مدیران ارشدشرکت قاشق و چنگال درسا
مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

مدیریت فن آوری اطلاعات گروه

آقای محمدتقی ایمانی
مدیریت مالی گروه

مدیریت مالی گروه

آقای مهدی ایمانی
مدیریت عامل شرکت قاشق و چنگال درسا

مدیریت عامل شرکت قاشق و چنگال درسا

آقای احمد نصراله زاده فریدی
ریاست هیئت مدیره گروه

ریاست هیئت مدیره گروه

آقای رضا ایمانی